English Russian Italian German Dutch Spanish French Finnish Swedish
Puhelin / fax:
+372 698 74 66

Varastosäiliöiden rakentaminen

Tilata

Varastosäiliöiden rakentaminen tulisi suorittaa yksityiskohtaisen metallirakenteen suunnittelusuunnitelman ja työn suoritussuunnitelman mukaisesti. Työn suorittamissuunnitelma on tekninen perusasiakirja öljysäiliöiden asennuksen yhteydessä.

Rakennustyömaan alue on järjestettävä yleisen asettelun mukaisesti, ja siihen tulisi sisältyä vyöhykkeet materiaalinkäsittelykoneiden käyttämiseksi ja siirtämiseksi, varastointivyöhykkeet, pioneeritie (väliaikaiset) tiet, tarvittavat tilat ja yleishyödylliset järjestelmät (sähkö, vesi, tietoliikennevälineet) , palontorjuntavälineet.

Ennen varastosäiliön rakentamista kaikki kellariin ja pohjarakenteeseen liittyvät työt tulee suorittaa loppuun. Kellarikerroksen ja perustan hyväksyy tilava asiakas yhdessä mukana olevien rakennusyrityksen ja asentajan edustajien kanssa. Valmiiden kellarien ja perustusten hyväksyminen vahvistetaan vastaavassa asiakirjassa (hyväksymistodistus / teko).

1. Työn suoritussuunnitelma

Hitsaus- ja asennustyöt suoritetaan öljysäiliöiden rakentamista koskevan työn suoritussuunnitelman perusteella. Se on tekninen perusdokumentti, jonka on suunnitellut erikoistunut suunnitteluorganisaatio metallikehysprojektin pohjalta.

Työn suorittamissuunnitelmaan tulisi sisältyä ja tarjota:

 • Rakennustyömaan yleissuunnitelma, jossa määritetään materiaalinkäsittelylaitteet ja niiden sijainti;
 • Kuvaus menettelyistä, joilla pyritään saamaan tarvittava kokoonpanotarkkuus ja säiliöelementtien tilan vakaus yläkokoonpanon ja asennuksen aikana projektipaikkaan.
 • Mitat, jotka antavat rakennuselementtien kantokyvyn varastointisäiliön asennuksen aikana;
 • Vaatimukset hitsaus- ja kokoonpanotöiden laadulle jokaisessa öljysäiliöiden rakennusmenettelyssä;
 • Varastosäiliön pystytystoimenpiteiden tyypit ja laajuus;
 • Säiliötestausmenettelyjen järjestys;
 • Turvallisuusmääräykset ja työsuojelunormit;
 • Ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset.

Työn suoritussuunnitelma asettaa öljysäiliöelementtien asennuksen järjestyksen, mukaan lukien erityisten tilojen ja laitteiden käyttö. Hankkeessa määrätään myös toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on saada aikaan säiliöiden runkojen tarvittava geometrinen tarkkuus ja vähentää hitsaussaumojen kutistumisesta johtuvaa muodonmuutosprosessia.

Työn suorittamissuunnitelmaan sisältyvien hitsausta koskevien teknisten standardien tulisi määritellä:

 • Reunojen hitsausta koskevat vaatimukset;
 • Vaatimukset liitosten hitsausta varten;
 • Hitsausmenetelmät ja -järjestelmät;
 • Hitsaus materiaalit;
 • Menettelyjen järjestys;
 • Hitsausjärjestys ja liitosten hitsaus;
 • Risteysten lämmittämistä koskevat vaatimukset ilman lämpötilan ja niiden jäähdytyksen ajan mukaan;
 • Suojapeitteen tarve hitsausvyöhykkeellä;
 • Risteyksen lämpökäsittelyn tarpeen hitsauksen jälkeen;
 • Tarvittavat laitteet ja teknologiset tilat öljysäiliöiden rakentamiseen;
 • Hitsaussaumojen menetelmät ja valvonnan laajuus.

Operatiivisen valvonnan rekisteriä on pidettävä olennaisena osana työn suoritussuunnitelmaa, koska se asettaa vaatimukset hitsaus- ja kokoonpanomenetelmien laadunvalvonnalle.

2. Hitsaus ja muut varastosäiliöiden valmistusmenetelmät

2.1. Hitsausta koskevat yleiset vaatimukset

Varasäiliön rakentamisessa sekä valmistuksessa käytetään sähkökaarihitsausmenetelmiä jollakin seuraavista tavoista:

 • Koneistettu valokaarihitsaus kulutuselektrodilla suojakaasussa;
 • Automaattinen upotettu kaarihitsaus;
 • Mekaaninen valokaarihitsaus itsekiinnittyvällä fluoresoidulla langalla;
 • Mekaaninen valokaarihitsaus itsekiinnittyvällä vuorapohjaisella langalla suojakaasussa;
 • Manuaalinen kaarihitsaus.

Hitsaus tehdään asennuksen yhteydessä työn suoritussuunnitelman mukaisesti, jossa säädetään seuraavaa:

 • Tehokkaimmat menetelmät kokoonpanosuhteiden järjestämiseksi;
 • Hitsaus materiaalit;
 • Hitsattujen elementtien valmistusmuoto;
 • Tekniset hitsausjärjestelmät;
 • Tarvittavat teknologiset laitteet ja välineet;
 • Ilmasto-olosuhteet työn suorittamiselle.

Rakennetun sauman (kerroksen) muotokerroimen tulisi olla rajoissa välillä 1.3 ja 2.0. Säiliön elementtien liitoksissa on mahdollista tehdä katkaistuja hitsaussaumoja yhdellä kierroksella, jotka eivät vaikuta vuodonkestävyyteen.

Väliaikaiset tekniset elementit, jotka on hitsattu säiliöön tuotannon ja kokoonpanon aikana, olisi poistettava ilman iskuvoimaa säiliön elementteihin. Hitsaussaumojen jäännökset raaputetaan kirkkaasti samalla tasolla perusmetallin kanssa.

2.2. Varastosäiliöiden rakennusjärjestys

Työn oikea järjestäminen sekä hitsaus- ja kokoonpanotoimenpiteiden järjestys ovat välttämättömiä isojen säiliöiden mittojen ja pitkien hitsausliitosten vuoksi. Oikein suoritettu säiliön asennus mahdollistaa hitsien kutistumisesta johtuvan jäännösjännityksen minimoimisen ja runkolevyjen vääristymisen estämisen.

Säiliön rakennusjärjestys on seuraava:

 1. Pohjan kokoonpano
 2. Seinäkokoonpano
 3. Kattokehyksen asennus ja hitsaus sekä kansi
 4. Luukkujen ja haaraputkien asennus
 5. Hydro-testaus
 6. Putkiliitäntä.

 

3. Tankin pohjakokoonpano

3.1. Levyt levyltä -menetelmä 

Varasäiliön pohjan asennus (levy kerrallaan)Jos valmistaja toimittaa pohjan levyinä, se kootaan seuraavalla tavalla:

Asennetun ja hyväksytyn perustan neliöinä on järjestetty yhden metrin mittaisia suorakulmaisen tai puolipyöreän tukin tukkeja (kuva 14), poikkileikkauspinta-ala on 0,1 × 0,1 m. Ruutujen ylärivi on parempi tehdä 1,2-1,3 metrin tukista. Ruutujen korkeus on yhtä suuri kuin 0,8 m, jotta varmistetaan mahdollisuus hitsata virtausaumat ja tervata pohja. Neliöiden keskilinjojen tulisi sijaita enintään 3 metrin etäisyydellä toisistaan, kun taas neliöiden rivien keskilinjojen välisen etäisyyden tulisi olla kaksi kertaa niin suuri kuin arkkien leveys miinus kaksi pohjasauman leveyttä " muotoiluun. Laudat (lankut) asetetaan neliöitä pitkin, pohja on asennettu niihin.

Pohjasegmenttirenkaan kaksi elementtiä, joissa on rungon hitsattu ensimmäinen rengas, ja keskiosa, on koottu ja hitsattu itsenäisesti. Niitä yhdistävä hitsausliitos - ns. Laajennussauma - hitsataan vasta kun kumpikin erillinen elementti on asennettu kokonaan.

Pohjan keskiosan kokoaminen alkaa linjalta (vyöhykkeeltä), joka johtaa säiliön kellarikeskuksen läpi. Sitten kaikki pohjan alemmat levyt kootaan suuntaan keskustasta reunoihin. Levyjen hitsaussaumat hitsataan 6-7 asentoon, päätynauhat sijaitsevat 50 mm etäisyydellä reunoista ja tehdään uraan. Takaosat hitsataan koko nauhan kokoamisen jälkeen. 50 mm: n liitosten päät hitsataan uudestaan, jotta varmistetaan tiukka kosketus ylemmän ja alemman nauhan välillä. Kun alanauhat on hitsattu, ylemmät nauhat kootaan ja hitsataan samalla tavalla. Nauhojen välisen päällekkäisyyden tulee olla vähintään 50 mm.

Pohjan keskiosan kokoaminen aloitetaan keskinauhoista. Ne ovat päällekkäin ja kootaan tartuntahitsille, jotka sijaitsevat samanaikaisesti työkappaleen ylä- ja alaosassa 250-300 mm: n välein suunnassa keskeltä nauhojen reunoihin. Pohjan keskiosan nauhojen säätämisen varmistamiseksi päätylevyjen reunat jätetään ilman reikiä, joiden pituus on 750-800 mm, kun pohja yhdistetään segmenttirenkaaseen.

Nauhojen hitsaus tehdään päällekkäissaumassa nauhan keskiosasta reunoihinsa käyttämällä takaiskuvaihetta, jonka askelpituus on 200 - 250 mm. Aluksi kaikki top-päällekkäiset saumat hitsataan, sitten hitsataan alempi yläliitokset. Tämän jälkeen nauhojen takapinnat kelataan taaksepäin ylähitsillä.

Reunojen segmenttilevyt kootaan 10-12 tukialustalle, jotka on sijoitettu kellarin kehää pitkin. Segmenttirengas on koottu siten, että molemmat nivelliitokset asetetaan keskikaistan keskiviivalle ja varmistetaan, että renkaan elementtien välinen rakoväli ei ylitä 3-4 mm. Segmenttirenkaan vaakasuorien parametrien perusteellisen tarkastuksen jälkeen nivelten päihin kiinnitetään nivelpäät; sisäpuoli jätetään ilman rakoja, jotta segmenttirengas voidaan tasata tiukasti vaakasuorassa asennossa, jos hitsaustoimenpiteet vääristyvät.

Ennen alemman kulmaliitoksen kokoamista on tärkeätä hitsata segmenttien nivelten osat, joihin kulmaliitos on sijoitettu. Hitsaus tehdään kahdessa kerroksessa, kuonan kaavutaan ja yläsaumojen kelataan takaisin. Helmet leikataan murskaamalla taltta samalla tasolla segmenttirenkaan arkkien pinnan kanssa.

Sen jälkeen kun segmenttirenkaalle on piirretty kaksi pyöreää ohjausta, jotka vastaavat kehän kulman sisä- ja ulkohalkaisijaa, ensimmäinen kulmaosa asennetaan ja hitsataan tarttuvasti. Tappaminen tapahtuu ulkorenkaan kehällä kulman keskipisteestä päihin 500-600 mm välein alueilla 30-40 mm. Kulmaosan päät jätetään ilman reikiä 600-700 mm: n pituuksilla muiden osien helpon säätämisen varmistamiseksi. Muut kulmaosat on koottu ensimmäisen molemmille puolille. Ne asennetaan siten, että päällekkäisyys on 3 mm, minkä jälkeen ne hitsataan terällä. Sitten kiinnitetyt osiot säädetään ohjeiden avulla nauhoilla segmenttirenkaaseen pakaranivelistä vapaisiin päihin. Viimeinen osa, joka on vähintään 1 m pitkä, säädetään ja leikataan paikan päällä. Kulman pystysuoran paneelin tulee olla tiukasti kohtisuorassa segmenttirenkaan kanssa. Ensimmäisen renkaan ensimmäinen levy asennetaan segmenttirenkaaseen tiukasti pystysuoraan asentoon sen jälkeen, kun reunat on hakattu alakulmiin nurkkakappaleen korkeudella ja 1 mm: n syvyydelle, jotta takapään liitos voidaan myöhemmin hitsata kotelon pystysuoraan paneeliin. kulmalohko. Ensimmäinen arkki hitsataan samaan aikaan sekä segmenttirenkaaseen että ruudunlautaan nähden kulmaan arkin keskeltä reunoihin 400-600 mm välein alueilla 40-50 mm. Ensimmäisen levyn päät jätetään ilman reikiä 600–700 mm: n pituisina, jotta voidaan varmistaa muiden levyjen helppo säätö. Ensimmäisen renkaan muut levyt on asennettu ensimmäisen levyn molemmille puolille siten, että levyjen väliin jää 2-3 mm rakoväli ja reunojen liitäntä. Tartuntahitsaus aloitetaan takaosasta ensimmäisen levyn kanssa, kielekkeet tehdään 4-6 asentoon, joista jokainen on 60-75 mm pitkä. Sitten tartuntahitsaus suoritetaan arkkien alareunaa pitkin tartuntahitsatusta nivelliitoksesta vapaisiin päihin. Ensimmäisen renkaan viimeinen arkki säädetään ja leikataan paikan päällä.

Tällä tavalla koottu pohja ja ensimmäinen säiliörengas hitsataan seuraavassa järjestyksessä:

 1. Ensimmäisen renkaan kaikki liitokset hitsataan 200-300 mm: n korkeudella segmenttirenkaasta ja 50 mm: n etäisyydelle yläosan reunasta, tasoitetaan arkkien pinnan kanssa, jotta varmistetaan toisen renkaan arkkien tiukka kosketus peräkkäisen asennuksen aikana.
 2. Kaikki pyöreät saumat hitsataan: ensimmäinen rengas hitsataan segmenttirenkaaseen kaksoissaumalla, jonka jälkeen kehäkulma hitsataan yhdellä saumalla: ensin segmenttirenkaaseen, sitten säiliön ensimmäiseen renkaaseen.
 3. Segmenttirengaselementtien nivelten liitokset tarkistetaan ja alitetaan (tarvittaessa) aaltoisuuden poistamiseksi ja 3-4 mm: n rakojen asentamiseksi, minkä jälkeen nivelten liitokset hitsataan yläpäähitsauksella ja vahvistetaan teräslevyjen teräshihnoilla. 8-10 mm paksu. Samanaikaisesti kehän kulman takapinnat vahvistetaan kulmateräksen hitsaustapilla.

Ennen kuin hitsataan pohjan keskiosa segmenttireunalla, alempien nauhojen nivelten reunat suunnitellaan, leikataan 2-3 mm: n raolla, telataan ja hitsataan sitten ylähitsauksella. Sitten ylempien nauhojen päät suunnitellaan, leikataan vähintään 30 mm: n päällekkäisyydellä, hitsataan ensin tarttuvilla pitkillä yhdensuuntaisilla reunoilla ja sitten segmenttirenkaaseen. Hitsaus tehdään samassa järjestyksessä kuin teippaus. Hitsauksen saumojen ylityskohdissa saa suorittaa vain erittäin ammattitaitoinen hitsaaja.

3.2. Käämitettyjen pohjojen kokoaminen

Käämitettyjen pohjojen kokoaminenSäiliöiden pohjat, joiden kantavuus on enintään 2000 m³ ja halkaisija enintään 12 m, pääsääntöisesti hitsataan kokonaan tuotantopaikalla ja kelataan. Tämän jälkeen kela vieritetään kellariin tavalla, jolla varmistetaan, että kelan keskikohta on sijoitettu kellarin keskilinjaa pitkin. Suurempien, yli 12 m halkaisijaltaan olevien säiliöiden pohjia ei voida lastata kokonaan avoimeen vaunuun, joka on 13,66 m pitkä. Ne on tehty useista osista, jotka on sijoitettu toisiinsa kelauksen aikana.

Kahdesta osasta koostuva pohjakela asetetaan kellarille tavalla, jolla varmistetaan, että pohjan ensimmäinen puoli, joka on kelan ulkopinta, asennetaan suunniteltuun asentoon kelaamisen jälkeen. Tässä tapauksessa pohjan toinen puoli laitetaan ensimmäiselle.

Kela kiinnittävät paneelit leikataan hapolla, jonka jälkeen kela taitetaan, kun vaijerin silmukka kevennetään. Jos kela ei onnistunut avautumaan itsestään (elastisten voimien vaikutuksesta), seuraava kelaaminen tapahtuu kuorma-auton traktorin tai vinssin avulla. Kun kela on avattu kokonaan, ylemmän puolipohjan pyöreän reunan keskelle on hitsattu ahdin, joka on tarkoitettu kiinnittämään vaijerin pää sen pohjan toisen osan siirtämiseksi projektiasentoonsa kuorma-autolla tai vinssin kuljetus. Sitten pohjan kahden puolikkaan nivelosa kootaan hitsausta varten. Se tehdään aina päällekkäin. Se on kiinnitetty tartuntahitsillä pohjan keskustasta reunoihinsa, painamalla molemmat paneelit tiukasti toisiinsa.

Varastointisäiliön käämitetyn pohjan asennusJos pohja kootaan kolmesta nauhapaneelista peräkkäin kelattuna, ensimmäinen kela taitetaan projekti projektiasentoonsa, sitten se lastataan kelkkaan yhdessä kahden muun kanssa ja niitä siirretään rekka-traktorilla tavalla, joka mahdollistaa toisen kelaamisen nauhat paneeli projekti asemaan. Tämän jälkeen viimeinen kela lastataan jälleen kelkkaan ja kuljetetaan kellarin toiselle puolelle kolmannen rullan purkamiseksi.

Kuvissa 7-13 on esitetty 400 m³: n kantavuuden omaavan säiliön kelatun pohjan kokoamisjärjestys.

3.3. Asennetun pohjan mittojen ja muotojen äärimmäiset poikkeamat

Pohjan asennustavasta riippumatta sen koon ja muodon poikkeamien ei tulisi ylittää seuraavia arvoja:

 • Paikallisten kohoumien ja soljen suurin sallittu korkeus pohjan keskiosassa määritetään seuraavalla kaavalla: f ≤ 0,1R ≤ 80 mm, jossa f on osoittimen enimmäisarvo - irtotavarana olevan pullon tai pullistuman pohjassa olevat hammasnauhat, mm ; R on merkitty ympyrän säde millä tahansa bulkin tai pullon alueella, mm. (Terävien) taivutusten ja ryppyjen leikkaaminen ei ole sallittua.
 • Paikalliset poikkeamat suunnitellusta muodosta reunojen ympyrän säteittäisten asennushitsien vyöhykkeillä (kulma): ± 3 mm (mittaukset tehdään kuviolla, jonka pohja on 200 mm).
 • Reunojen nousu liitosvyöhykkeessä pohjan keskiosan kanssa määritetään kaavalla:
 • fa ≤0,03L pohjan halkaisijan ollessa 12-25 m;
 • fa ≤0,04L pohjan halkaisijan ollessa yli 25 m, missä fa - reunan korkeus, mm, L - reunan leveys, mm.
 • Pohjan ulkoprofiilin piste:
Tyhjä säiliö: Säiliön halkaisija
  enintään 12 m 12-25 m 25-40 m 40 m
Naapuripisteiden merkintöjen ero 6 m: n etäisyydellä kehästä 10 mm 15 mm 15 mm 20 mm
Muiden pisteiden pisteiden ero 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm

 

Vesitäyttöinen säiliö: Säiliön halkaisija
  enintään 12 m 12-25 m 25-40 m 40 m
Naapuripisteiden merkintöjen ero 6 m: n etäisyydellä kehästä 10 mm 15 mm 15 mm 20 mm
Muiden pisteiden pisteiden ero 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm

3.4. Pohjan korroosionestokäsittely:

Kun pohjan alapinta on puhdistettu perusteellisesti metalliharjoilla, levitetään viileä pohjakerros - ohut kerros pohjamaalia (liuos steariinipiikistä bentsolissa tai bitumilla bensiinissä).

Pohjakerroksen kuivumisen jälkeen pohja peitetään kahdella kerroksella kuumaa bitumia, joka on lisätty täyteaineella, kuten putkistojen eristyksen yhteydessä tehdään.

Kerroksen levittämisen varmistamiseksi koko pohjan pintaan neliöt korvataan paikasta toiseen.

4. Säiliöseinämän kokoaminen ja hitsaus

4.1. Säiliön rungon kokoaminen levy kerrallaan:

Säiliön seinän kokoonpano (levy kerrallaan)Säiliön seinän kokoonpano (levy kerrallaan)Säiliön seinän kokoonpano (levy kerrallaan)Säiliön seinän kokoonpano (levy kerrallaan)

Tämä menetelmä merkitsee vaipan kokoamisen ensimmäisestä renkaasta alkaen ja vaippalevyjen seuraavan asentamisen renkaissa suunniteltuihin asentoihinsa ylöspäin.

Tätä kokoamismenetelmää käytettäessä on tärkeää:

 • Kokoa ensimmäisen renkaan levyt ottaen huomioon työn suorittamissuunnitelmassa määritellyt äärimmäiset poikkeamat;
 • Kiinnittää vaippalevyt toisiinsa ja pohjalevyihin asennustyökalujen avulla;
 • Kuoren pystysuora ja vaakasuora nivelten kokoaminen suunniteltujen rakojen avulla hitsausta varten.

Tuulenkestävyys saadaan aikaan asentamalla kiinnitys- ja väliaikaiset jäykistysrenkaat.

Ennen tartuntahitsausta kiinnitetyt elementit tulee puristaa tiukasti toisiinsa eri työntövälineillä. Läpivienti (kuten kokoonpanopulttien kohdalla) ei ole sallittua.

4.2. Kierretyn seinän asennus:

Kierretyn seinän asennusKierretyn seinän asennusKierretyn seinän asennusKierretyn seinän asennus

Kierretyn kuoren asennus tapahtuu neljässä vaiheessa:

 • nostetaan kelattu seinä pystysuoraan asentoon;
 • seinäpaneelin kelaaminen;
 • seinäpaneelin päätyalueiden muotoilu;
 • kokoamalla seinän tukiliitos.

Pystysäiliön seinämän kokoaminen ja hitsausJos rakennustyömaalla on saatavana tarvittava kantokykyinen puominosturi (joko telaketju tai pneumaattinen tynnyri), tämän nosturin avulla kuoren kela puretaan pohjaan. Jos nosturia ei voida toimittaa, kela vieritetään kuorma-auton traktorilla tai vetämällä vinssin ristisiltojen tai tukkien yli, jotka on kiinnitetty rakennuskramppeilla.

Kelan ja kuormalavan yhteinen liike kelauksen aikana tapahtuu kulmapalkeilla - rajoitimilla, jotka hitsataan kuormalavaan sen pyöreää profiilia pitkin tavalla, jolla varmistetaan, että nämä kulmaraudat pysyvät kelan sisällä sen nostamisen jälkeen up. Kela asennetaan vaaka-asennosta pystysuoraan asentoon kääntämällä, samoin kuin nostotornit. Erityinen pyörivänivel, joka on hitsattu pohjaan ja kiinnitetty kelaan lukitusnauhalla, tarjoaa käämin kääntymisen ja estää sen alareunaa vaurioilta. Käämin ja pohjan kohoumien välttämiseksi "kuolleen pisteen" ohittamisen jälkeen on mahdollista kiinnittää jarruvaijerin jarruvaijeri kelan yläreunaan, kaapin toisen pää on kiinnitetty vinssiin. rumpu tai trukkiin. ”Kuollut kohta” on sijainti, jossa kelan painopiste ja kannattavan pyörivän liitoksen keskilinja sopivat yhteen pystysuoraa viivaa pitkin. Kun kela saavuttaa aseman lähellä ”kuollutta kohtaa”, kaverin linja pidetään tiukalla. Kun kela on kulkenut ”kuollut kohta”, se nostetaan alas jarrukammion linjalla alas lavalle. Kela on myös mahdollista nostaa nosturilla. Pohjan jatkuvuus nosturitoimintojen aikana pidetään yllä ristisiltojen peittämisen avulla. Kuitenkin kun kelan nettopaino on 30 tonnia ja korkeus on noin 12 m, se vaatii korkean kantavuuden nostureita, joita ei aina ole saatavana työmaalla.

Pystysäiliön seinämän kokoaminen ja hitsausKun köyttä köytetään, nosturin kantokyky on aina suurempi kuin koukkuun kohdistuva työ, mikä on nostovaiheiden turvallisuuden perusedellytys. Kun köyttä huiputetaan, nosturin kantokyky viimeisissä vaiheissa on pienempi kuin nosturiin kohdistuva rasitus, ts. Se johtaa ylikuormitukseen, joten sitä ei saa sallia. Kuormalavalle asennettu kela on sidottu vaijerin silmukalla ja kuljetettu kuorma-autotraktorilla pohjan reunaan asentoon varmistaen, että sulkeutuva reuna kiinteällä jäykistävällä tukituki ja portaikko sijoitetaan suunniteltuun asentoon. Tämän vuoksi pohjan keskusta merkitään hitsauksen jälkeen, sitten piirretään ympyrä, jonka säde on yhtä suuri kuin säiliönkuoren alarenkaan ulkoinen säde. Kulmatangot hitsataan tasaisesti piirrettyä ympyrää pitkin etäisyydellä 1 m toisistaan. Nämä kulmapalkit on tarkoitettu toimimaan lepovarsina, kun kela on rullattu. Jälkeenpäin paneelit, jotka estävät kelan rullautumisen, leikataan hapolla käyttämällä jäykistystukiradan portaikkoa, vaijerin silmukat pysyvät tiukkoina. Tukituen yläosa on alun perin kiinnittämättä säteittäissuunnassa kahden tyyppisen linjan kanssa. Vaikka silmukka on helpotettu irti, kela rullataan elastisilla voimilla, jotka ilmestyivät sen käämityksen aikana. Kelan vapaa ulkoreuna on tiukasti puristettu kulmarajoitukseen ja hitsattu pohjaan.

Ennen sulkulevyn asentamista on poistettava akseliportaat, jotka toimivat rungona kuoren viimeiselle kelalle. Kulmapalkit - rajoitimet leikataan pois kuormalavalta ja se vedetään ulos. Kelan alempi sulkeutuva (vapaa) reuna hitsataan väliaikaisesti pohjaan, minkä jälkeen hitsausliitokset, jotka kiinnittävät pystysuoran reunan portaikon rungon jalustoihin, katkaistaan. Vapaa portaikko vedetään nosturilla ulos peitteessä olevan luukun läpi. Kuoren kokoonpanon nivelosa hitsataan yleensä päällekkäin. Tämän varmistamiseksi vaipan alareuna vapautetaan kiinnityksestä pohjaan, minkä jälkeen se vedetään kuoren aloitusreunaan, puristetaan tiukasti koko korkeudella kiristyslaitteilla ja sitten katon sulkulevy on asennettu. Sitten peite (vain pallomainen) on keskittymätön, väliaikainen tukijalka poistetaan kruunun läpi, katon keskilevy asetetaan ja hitsataan. Kierretyn vaipan ja peitelevyjen rullaaessa on tarkistettava kuoren poikkeama pystysuorasta merkinnästä, joka ei saa ylittää 90 mm koko sen korkeudella.

4.3. Asennetun kuoren mittojen ja muotojen äärimmäiset poikkeamat:

Kuoren valmistus- ja asennusmenetelmistä riippuen asennetun vaipan koot ja muodot eivät saa ylittää taulukossa esitettyjä raja-arvoja:

Parametrin nimi ja huomautukset

Rajapoikkeama, mm, jos säiliön halkaisija on

 

12 m

12-25 m

25-40 m

40 m

Sisähalkaisija 300 mm pohjasta (mitattuna neljänä halkaisijana 45 ° kulmassa)

0,005r

0,003r

0,002r

0,0015r

Kuoren korkeus:

- enintään 12 metriä, mukaan lukien:

- 12-18 m:

- yli 18 m:

(mitattuna neljänä halkaisijana 45 ° kulmassa)

±20

±30

±40

Kunkin vyöhykkeen korkeudella muodostuva poikkeama (H on etäisyys pohjasta mittauspisteeseen). Mittaus suoritetaan vähintään joka 6 m vaipan koko kehän ympärillä 50 mm: n päässä vaakasuorien liitosten alapuolella.

±1/200 h

Paikallinen poikkeama suunnittelumuodosta. Mittaukset suoritetaan pystysuoralla kiskolla ja vaakasuoralla mallilla, joka tehdään vaipan suunnittelusäteen mukaan.

±15

Paikalliset poikkeamat suunnittelumuodosta asennushitsien alueilla (kulma). Mittaukset suoritetaan mallilla, joka on valmistettu vaipan suunnittelusäteen mukaan.

Hankkeen vaatimusten mukaisesti

5. Säiliön katon ja ponttorin asennus

5.1. Kiinteiden kattojen asennus.

Kiinteiden kattojen asennus.Kiinteiden kattojen asennus.Kiinteiden kattojen asennus.Kiinteiden kattojen asennus.

Kiinteän katon rakennesuunnitelmasta riippuen suoritetaan jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:

 • Kehystettyjen kartiomaisten ja pallomaisten kattojen asennus - keskitetyn tukitelineen avulla;
 • Asennus ylhäältä, ilman keskitettävää tukijalkaa: tätä käytetään kehyksetön kartiomaisiin ja pallokattoihin sekä kehystettyihin kartiomaisiin ja pallomaisiin kattoihin, joissa on erilliset runko-osat ja kansi;
 • Asennus säiliön sisäpuolelta, ilman keskimmäistä tukijalkaa; tätä sovelletaan kattoihin, joissa on erilliset rungon ja kannen elementit;
 • Kehystettyjen pallomaisten kattojen asentaminen säiliön sisään niiden nostamisen jälkeen suunniteltuun asentoon.

Kattojen asennustekniikan kehittämisen aikana on välttämätöntä ottaa huomioon koko katon ja sen rakenneosien kokoonpanokuormitus. Saatat joutua asentamaan väliaikaiset kiinnityspalkit, siteet ja muut laitteet, jotka on tarkoitettu muodonmuutosten estämiseksi.

Kehyksellä varustetun säiliön keskilevyn ja kokoonpanotelineen korkeusmerkinnät olisi määritettävä suunnitteluprojektissa säädetyn suunnitellun korkeuden ja taipuman perusteella.

Asennetun katon koon ja muodon äärimmäisten poikkeamien ei tulisi ylittää seuraavia taulukossa ilmoitettuja arvoja:

Parametrin nimi ja huomautukset Rajapoikkeama, mm, jos säiliön halkaisija on
  12 m 12-25 m 25-40 m 40 m
Kartiokattojen ja pallokattojen yläreunan merkki (mittaukset suoritetaan keskiputken läpi) ±30 ±50

Radiaalien ja palkkien vieressä olevien solmujen vieressä olevien merkintöjen ero:
- rajapinta-alueella kuoren kanssa:
- rajapintavyöhykkeellä keskuskilven kanssa:
- pallokattojen säteittäisten palkkien liitosalueella:

20
10
15
Poikkeama pallokattojen suunnittelusäteestä. Välys mallin ja kaarevan pinnan välillä (mittaukset suoritetaan jokaiselle säteittäispalkille ja ristikoille). 5,0

 5.2. Kelluvien kattojen ja ponttonien asennus

Säiliön pohjalle asennetaan ponttoni tai kelluva katto sen jälkeen kun se on koottu ja valvottu vuotojenkestäväksi.

Asennetun katon koon ja muodon äärimmäisten poikkeamien ei tulisi ylittää seuraavia taulukossa ilmoitettuja arvoja:

Parametrin nimi ja huomautukset Rajapoikkeama, mm, jos säiliön halkaisija on
  12 m 12-25 m 25-40 m 40 m

Merkitse ulkoisen rengaslevyn (reunalevyn) yläreuna:
- vierekkäisten pikselien merkintöjen ero kehällä 6m etäisyydellä:
- ero muiden pisteiden pisteiden välillä:

30
40
Ulomman rengaslevyn poikkeama levyn pystysuorasta korkeudesta (mittaukset suoritetaan vähintään joka 6. m koko kehällä) ±10  
Poikkeamaohjaimet pystysuunnasta koko ohjaimien korkeuteen H, mm, säteittäiseen ja tangenssisuuntaan 1/1000 Н
   
Ulomman renkaan arkin yläreunan ja verisuonen seinämän välinen rako (mitat vievät 6 metrin välein kehältä. Asema - ponttoni alareunassa) 10  
Lähettämisen ja putken välinen aukko ponttonissa tai kelluvassa laatikossa (sijainti - ponttoni alareunassa) 15
Tukien poikkeama pystysuorasta, kun ne lepäävät ponttonissa tai kelluvassa katossa 30

Säiliön katon ja ponttorin asennus

6. Luukkujen ja varusteiden asennus

Installation of manway plates and fitting pipesMerkittäessäsi suunniteltuja asennuslevyjen asennuspaikkoja ja putkien asentamista säiliön koteloon on välttämätöntä noudattaa hitsausliitosten välisiä etäisyyksiä koskevia vaatimuksia.

Vahvistuslevyjen ulkoreunan etäisyyden vaipan vaakasuuntaisten nivelten keskilinjan välillä ei saa olla vähemmän kuin 100 mm. Etäisyyden seinämän pystysuuntaisten tukiliitosten keskilinjasta tai asennusputkien kahden naapurin vahvistuslevyn ulkoreunojen välillä ei saa olla vähemmän kuin 250 mm.

Seinämän vaakasuuntaisen liitoksen sallitaan ristiin peittää sisäänsyöttöannosteluputken vahvistuslevyllä tai kulkutielevyllä vähintään 150 mm: n alueella, joka muodostaa vahvistuslevyn profiilin. Liitoksen peitetty osa tulisi ohjata radiografisella menetelmällä.

Asennettaessa sovitusputkia ja kanavalevyjä säiliöön niiden asentoa seinälle ja katolle tulisi ohjata taulukon mukaisesti:

Parametrin nimi Rajoita poikkeamat
  luukut suuttimet
Merkitse asennuksen korkeus ±10 mm ±6 mm
Etäisyys laipan ulkopinnasta astian seinämään ±10 mm ±5 mm
Käännä laipan pääakselit pystytasossa ±5° ±5°

 

7. Laadunvalvonta ja testaus

7.1. Hitsausliitosten laadunvalvontamenetelmät asennustöiden aikana

Hitsausliitosten laadunvalvontaHitsausliitosten laadunvalvontaHitsausliitosten laadunvalvontaHitsausliitosten laadunvalvonta

Hitsausliitosten laadunvalvonnan säiliöiden rakentamisen aikana tulisi tarkoittaa:

 • Hitsausmenetelmien, hitsausliitosten hallinnan tapojen ja laajuuden käyttö säiliön tärkeysasteen kannalta;
 • Tehokkaiden teknologisten hitsausmenetelmien ja -materiaalien käyttö metallirungosuunnitelman ja työn suoritussuunnitelman määräysten mukaisesti;
 • Teknisen ja rakennussuunnittelun valvonta.

Taulukko sisältää tietoja hitsausliitosten laadunvalvontamenetelmistä, sovellettavissa säiliön ohjattavasta elementistä riippuen:

Ohjausvyöhyke Ohjausmenetelmä
visuaalinen ja mittaus tyhjiö radio ultraääni- kapillaari (väri) ylipaine
POHJA
Pohjanivel + + - - - -
Pohjasaumat 250 mm: n etäisyydellä ulkoreunasta + + + - - -
SEINÄ
1. ja 2. vyöhykkeen pystysuuntaiset liitokset + - + - -
Pystysuorat liittymät jäljellä oleviin vyöhykkeisiin + - + - -
Vaakasuorat liitokset + - + - -
Pystysuoran ja vaakasuoran nivelristikko + - + - - -
Haaroittavat putkien ja seinien liitokset + + - + - -
Liitos haaraputken (luukku) kauluksen ja 1 m seinämän hihnan välillä + - - - + +
Liitos haaraputken (luukun) kauluksen ja seinän välillä (paitsi 1. vyö) + - - - - +
Jäykistysrenkaiden radiaaliset liitokset + - - - - +
Asennuslaitteiden poistopisteet, rakenneosien hitsatut liitokset niiden lämpökäsittelyn jälkeen + - - - + -
Pohja-seinä-liitos + + - - -
KATTO
Tukirenkaan säteittäiset liitokset + - - + - -
Kattosuojat + + - - - +
Haaroitetut putkien ja kattojen liitokset + + - - - -
KELLUVA KATTO
Laatikoiden (osastojen) ja telineiden liitokset + - - - - +
Keskiosan liitokset + + - - - -
Haaroitetut putket katto-liitokset + + - - - -

1 salli ultraäänitestauksen käytön
2 salli radiografian käytön
3 ohjausjakelu «liitu-petroli» pidättävät hitsausliitoksen sisäpuolelta

Säiliön vaipan hitsausliitosten fyysisen valvonnan laajuuden (prosentteina liitoksen pituuteen), säiliön vaaraluokasta riippuen, tulee vastata taulukon vaatimuksia:

TANK-SEINEN HITSAUTTUJEN LIITTYMIEN FYSIKAALISEN VALVONNAN TILAVUUDET,% sauman pituudesta
Ohjausvyöhyke vaaraluokka
  IV III II I
    1 000 – 10000m³  10000 –20000m³     
pystysaumatut liitokset:
vyöhykkeillä 1-2 20% 25% 50% 100% 100%
vyöhykkeillä 3-4 5% 10% 25% 50% 100%
vyöhykkeillä 5-6 2% 5% 10% 25% 50%
vyöhykkeet kuudennen - - 5% 10% 25%
vaakahitsaus:
vyöhykkeillä 1-2 3% 5% 10% 15% 20%
vyöhykkeillä 3-4 1% 2% 5% 5% 10%
vyöhykkeillä 5-6 - - 2% 2% 5%
muilla alueilla - - - 2% 2%

Ohjausalueita valittaessa tulee kiinnittää huomiota nivelten ylitysalueisiin.

Kelatulla menetelmällä asennettujen säiliöiden nivelliitokset, joiden kantokyky on vähintään 1000 m³, on valvottava nivelten koko pituudella.

Hitsausliitosten testitulokset ja laadunvalvonta on vahvistettu todistuksissa ja säädöksissä, ja ne edustavat olennaisia lisäyksiä säiliön asiakirjoihin.

7.2. Viimeiset testit öljysäiliön rakentamisen jälkeen

Säiliötestauksen viimeinen vaihe on hydraulinen painekoe, jonka tarkoituksena on tarkistaa liitosten tiiviys ja rakenteen kestävyys kokonaisuutena.

Tankkeihin, joissa on kiinteä katto ilman ponttonia, kohdistuu lisäksi ylimääräinen paine ja suhteellisesti alipaineinen sisältä.

Seuraavassa taulukossa esitetään testit, jotka on suoritettava erityyppisille säiliöille (1 - kiinteällä katolla varustetut säiliöt ilman ponttonia, 2 - kiinteällä katolla varustetut säiliöt ja ponttooni, 3 - kelluvat katot).

testityyppi 1 2 3
1 Vesitiivis testi + + +
2 Säiliön rungon lujuustestit hydrostaattisella kuormituksella + + +
3 Kiinteän katon ilmanpainetesti + - -
4 Testaa säiliön rungon vakautta luomalla suhteellisen harvinainen säiliö säiliön sisälle + - -
5 Kelluvan katon kelluvuustesti - + +
6 Liukuvan tikkaan suorituskykytesti - - +
7 Tankin pohjan vakauden testaaminen määrittämällä absoluuttinen ja epätasainen syvä pohjan muotoa pitkin, pohjan keskiosan säiliöprofiilin rulla + + +

Uivilla kattoilla tai ponttoneilla varustettujen säiliöiden hydraulinen painekoe suoritetaan ennen vanteiden tiivisteiden asentamista.

Minkä tahansa tyyppisen säiliön testit suoritetaan testausohjelman perusteella, joka sisältyy metallirungon suunnitteluhankkeeseen ja työn suoritussuunnitelmaan.

Testausohjelmaan tulisi kuulua:

 • Testausvaiheet, joissa määritetään veden lastaus- / poistotaso ja kovettumisaika;
 • Liiallisen paineen ja suhteellisen paineen määrät, kovetusaika;
 • Visuaalisen tarkastuksen järjestelmä;
 • Vaatii säiliön ja sen perustan rakenneosien tarvittavien geometristen parametrien mittaamista;
 • Testauksen tulosten käsittely, laskelmien tarkistaminen (tarvittaessa), loppuraportti säiliön käytettävyydestä ja käyttötilasta.

7.2.1. Säiliön hydrauliset painekokeet

Hydraulisen painetestin aikana säiliö täytetään asteittain vedellä suunnitellulle tasolle. Kuormaus suoritetaan vaiheittain tietyillä aikaväleillä, jotka on tarkoitettu sen aseman ja hitsausliitosten tilan valvomiseen sekä muun testausohjelman määräämän mittauksen ja tarkastusten suorittamiseen.

Jos testin aikana paljastuu vuoto pohjan reunasta tai vaipan ensimmäisestä renkaasta, vesi tyhjenee kokonaan (poistetaan). Jos vaipan saumoissa havaitaan halkeamia, vesi tyhjennetään havaitun vian alapuolelle. Jos vika ilmenee 2.-6. Renkaasta, vesi poistetaan tasolle yksi rengas, joka alentaa vikaa. Jos vika ilmenee 7. renkaasta ja sitä korkeammasta - vesi poistetaan 5. renkaaseen. Kun viat on poistettu, testaus jatkuu.

Säiliöt nestemäisten materiaalien varastoimiseksi, joiden massatiheys ylittää veden, sekä säiliöt, jotka on asennettu paikoille, joissa ei ole veden saatavuutta, voidaan testata itse tuotteella. Ennen tällaisia testejä on tehtävä kaikki rungon, pohja-, katto- ja käytävälevyjen / kiinnitysputkien hitsausliitokset sekä vaipan liitokset kattoon ja pohjaan tiiviyden suhteen.

Suunnitelulle tasolle täytetty säiliö on pidettävä kuormitettuna seuraavan ajanjakson aikana:

 • Pystyteräsäiliö V≤10000 m³ - 24 tuntia;
  Pystyteräsäiliö V = 10000-20000 m³ - 48 tuntia;
  Pystyteräsäiliö V≥20000 m³ - 72 tuntia.

Säiliön katsotaan läpäisevän testin, jos sen pinnalle ei vuoda testin aikana pohjan reunoista, jos testituotteen taso ei laske, jos säätiön ja kellarin laskeuma (uppoutuminen) pysyy vakaana .

Hydraulista painekoetta suositellaan suoritettaviksi vähintään +5 ° C: n lämpötila-alueella. Jos testi suoritetaan talvikaudella, vettä tulee lämmittää tai sen pysyvä kierto on järjestettävä, jotta vältetään sen jäätyminen putkissa ja sulkuventtiileissä sekä säiliön vaipan jäätyminen.

7.2.2. Paine / alipainetestaus säiliön rungolle ja katolle:

Säiliön kiinteä katto ilman ponttonia testataan liiallisen paineen suhteen säiliön ollessa täynnä tasolle, joka on 10% alempi kuin suunniteltu taso pitämällä kuorma 30 minuutin ajan. Paine syntyy veden virtauksesta kaikkien kattoväylälevyjen tiukasti suljettuina. Testauksen aikana tehdään kiinteän katon hitsausliitosten täydellinen visuaalinen tarkastus.

Säiliön rungon vakautta tarkistetaan säiliön sisällä olevan paineen ollessa täynnä vettä 1,5 m: n tasolle pitäen säiliö kuorman alla 30 minuutin sisällä. Suhteellinen paine alijäämä saadaan aikaan nestemäisen tuotteen tyhjentämisellä kaikkien kanavalevyjen tiukasti suljettuina. Jos epävakauden merkkejä ei paljasteta (ei säilytystä, ei solkia), kuorien ja kattojen katsotaan läpäisevän suhteellisen paineen testauksen.

Liiallista painetta käytetään nopeudella 25% korkeampi kuin suunnitellulla tasolla, suhteellisella alipaineella - 50% korkeampi kuin suunnitellulla tasolla, jos suunnitteludokumentit eivät sisällä muita vaatimuksia.

Kun hyväksymistesti on suoritettu, mitään rakenneosia ei saa hitsata säiliöön. On mahdollista suorittaa korroosiota ehkäiseviä toimenpiteitä, lämmöneristys ja laitteiden asennus, kuten suunnitteludokumenteissa määrätään.

Kun hydraulinen painetestaus on suoritettu, säiliön metallirakenteen, kellarin ja perustan todellinen tekninen kunto tulisi arvioida.

7.2.3. Testien järjestämistä ja suorittamista koskevat perusvaatimukset:

Säiliön lopullinen testaus kestävyyden, tasaisuuden ja tiiviyden suhteen suoritetaan, kun kaikki hitsaus- ja kokoonpanomenettelyt ovat päättyneet, teknisen valvonnan organisaatio tarkistaa ja hyväksyy kaikkien rakennuselementtien, myös hitsaussaumat, laadun.

Kaikki testit tehdään teknisen kaavion mukaan, joka sisältyy työn suoritussuunnitelmaan. Teknologisen kaavion tulisi sisältää:

 • Hydraulisen painetestin järjestys ja järjestely;
 • Liiallisen paineen ja tyhjiön testausjärjestys ja -järjestelmä;
 • Väliaikaisten putkistojen järjestäminen veden lastaamiseen ja purkamiseen turva- ja sulkuventtiilien asennuksella;
 • Ohjauspaneeli;
 • Työturvallisuusvaatimukset testauksen aikana.

Väliaikainen putkilinja veden lastaamiseen ja tyhjentämiseen on järjestettävä pankkialueen ulkopuolelle. Vedenpoistosuunnitelma laaditaan jokaiselle erityistapaukselle. Testauksen aikana vesi pumpataan usein säiliöstä toiseen ja viimeisestä säiliön väliaikaisen vesimuodostuman palonsäiliöön.

Putkilinjan halkaisijan veden lastaamiseen ja tyhjentämiseen on vastattava lastaus-purkutoimenpiteiden arvioitua tehokkuustasoa.

Veden virtauksen ja poistumisen toimintaohjelman lisäksi olisi suunniteltava hätäpurkausohjelma, jos säiliön rungossa ilmenee halkeamia. Hätätilanteissa suositellaan käytettäväksi yhtä imua annostelevaa liitosputkea ja teknologista putkistoa, jonka venttiili on pankkialueen ulkopuolella.

On välttämätöntä asettaa vaaravyöhykkeen rajat testausjaksolle ja erityisellä merkinnällä niihin estävillä ja turvallisilla merkinnöillä. Jos säiliön ympärille on järjestetty panssarointi tai suojakuori, niiden katsotaan olevan vaaravyöhykkeen raja. Jos säiliö asennetaan ilman tyhjennystä, vaaravyöhykkeen rajat määritetään sädeellä, joka vedetään säiliön keskustasta etäisyydelle, joka on yhtä suuri kuin säiliön kaksi halkaisijaa.

Testauksen suorittaa kokoonpano-organisaatio teknisen valvonnan ja rakennussuunnittelijan edustajien mukana. Kun testit on suoritettu, asennusasiantuntijat ja tilaaja allekirjoittavat todistuksen (säädöksen), jossa todetaan metallirunkojen asennuksen viimeistely ja säiliön hyväksyminen korroosionestoa varten, laitteiden asentaminen ja muut työt.

Varastosäiliöiden rakentaminen
Tilata