English Italian German Dutch Spanish French Finnish Swedish
Puhelin / fax:
+372 698 74 66

Suunnittelu

Tilata

EuroTankWorks-suunnitteluosasto suorittaa teollisuuslaitosten teollisen suunnittelun ja tarjoaa teknisen kehityksen yrityksille, jotka käyttävät säiliötiloja.


Teollisuuslaitosten suunnitteluprosessi

Teollisuuslaitosten suunnittelu suoritetaan useassa peräkkäisessä vaiheessa, kunkin vaiheen toteutuksen laatu vaikuttaa seuraaviin.

Yhtiöidentiteettiimme kuuluu kattava tekninen konsultointi, joka alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa analyytikoidemme työtä suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa, jonka tavoitteena on saavuttaa maksimaalinen tehokkuus tulevaisuuden yritykselle. Samanaikaisesti tarjoamme alennuksia rakennuskustannuksista ja mikä tärkeintä, tulevaisuuden ylläpitokustannuksista.

Vaihe 1. Esisuunnitteluvaihe

 • Annamme suosituksia rakennuskohteiden valinnasta
 • tarjoamme tehokkaimman tilan rakennustyömaalla
 • teemme yhteistyötä kanssanne teknisten eritelmien kehittämiseksi

Uskomme, että suunnitteluvaiheen esivaihe on tärkein. Tässä vaiheessa kehitettiin konsepti koko projektin toteuttamiseksi. Mitä suurempi epävarmuus, sitä suurempi virheellisen harkintamenettelyn riski, joka vaikuttaa negatiivisesti koko projektiin.

Ennen suunnittelu- ja teknisen dokumentoinnin kehittämistä asiantuntijaryhmämme, jota johtaa projektipäällikkö, suorittaa auditoinnin yrityksessäsi. Asiantuntijat ymmärtävät paitsi teknisiä yksityiskohtia myös sellaisia hienoja liiketoimintaprosesseja kuin logistiikka, markkinointi ja tulevan yrityksen tai sen sivuliikkeen henkilöstöjohtaminen. Tämän lähestymistavan ansiosta suunnittelutyö keskittyy selkeästi kehittyvän yrityksen tavoitteisiin ja asiakkaat ja talous säästyy.

Kaikki teollisuuslaitoksen suunnitteluprosessit alkavat selkeällä tehtävänkuvauksella. Tehtävä on ilmoitettu teknisessä toimeksiannossa suunnittelulle (TS).

Samassa suunnitteluvaiheessa tärkeimmät teknologiset lähestymistavat kehitetään yleensä syventämättä yksityiskohtia. Ne on myös muotoiltu TS: ssa. Ne vaativat eritelmiä myöhemmin, mutta niiden pitäisi olla riittäviä ymmärtämään selvästi suunnitteludokumentaation kehittämiselle asetettavat vaatimukset.

TS: n hyväksyttyä hankkeen instrumentti- ja materiaalisuunnittelussa esitetään ensisijaiset asetukset. Sääntömme projektiä edeltävässä vaiheessa on esineiden ja laitteiden perusasettelun kehittäminen ja koordinointi asiakkaan kanssa tulevalla rakennustyömaalla. Tämä parantaa merkittävästi suunnittelun ja teknisen dokumentoinnin kehittämisen laatua, mikä tarjoaa parempia tuloksia myöhemmissä vaiheissa. TS: sta tulee osa tilaajan ja projektiinsinöörin välistä sopimusta, joten sen on sisällettävä yksityiskohtaiset rajoitukset ja työn laajuus.

Suosittelemme käyttämään palveluitamme projektin varhaisessa vaiheessa. Vaarallisia tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka voivat johtaa rakennus- ja kunnossapitokustannusten nousuun. Siksi teknisen projektin korkealaatuinen valmistelu ja TS: n kehittäminen auttavat asiakkaitamme säästämään rahaa ja aikaa ja takaavat myös tulevan teollisuuslaitoksen tehokkaan toiminnan.

Vaihe 2. Lähteen tietojen keruu

Tehtävän määrittämisen jälkeen valmistellaan tietokanta projektin dokumentointia varten: Suunnittelualueelle tehdään tekninen tutkimus ja kerätään lähdeasiakirjat rakennuslupaa varten.

2.1 Alkuperäisten suunnittelulupien (AS) kokoaminen

 • tehdä perusluettelo alkuperäisistä suunnittelulupista;
 • antaa opastusta valintaprosessissa;
 • pyynnöstä ottakaa vastaan keräysmenettelyt.

Tyypillisesti asiakas kerää AS-tiedostot. Projektiinsinöörin tehtävänä on laatia tyhjentävä luettelo tarvittavista tiedoista ja auttaa niiden valmistelussa.

Lisäksi pätevä projektisuunnittelija laatii luettelon AS-perusteista vähentääkseen asiakkaan asiantuntijoihin kuluvaa aikaa. Käytännössämme ei myöskään tiedetä, että asiantuntijamme erityisestä pyynnöstä kokoavat AS: n itse.

Kunkin projektin AS-luettelo kootaan erikseen yrityksen erityispiirteiden mukaisesti. Se sisältää asiakirjat, jotka ovat todella tärkeitä suunnitteluprosessille, samoin kuin asiantuntijalausuntoon tarvittavat muodolliset paperit. Joten AS-kokoelma tapahtuu käytännössä suunnitteludokumentaation kaikissa kehitysvaiheissa.

2.2. Suunnittelukartoitusten suorittaminen (SS):

 • valmistele kyselytehtävä;
 • varmistaa säännösten noudattaminen;
 • valvoa pääurakoitsijaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää geodeettiset, geologiset, hydrometeorologiset ja ympäristöolosuhteet, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Nämä työt suorittaa asiakkaan valitseman erikoistuneen organisaation toimesta. Projektiinsinöörit osallistuvat tähän vaiheeseen kyselyn suunnittelijana. Tässä asiakirjassa otetaan huomioon kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja osoitetaan myös tietyissä paikoissa suoritetun tutkimustyön laajuus ja menetelmät.

Kun tutkimuksen tulokset ovat valmiit, projektiinsinöörit voivat alkaa suunnitella tulevia teollisuuslaitoksia sijoittamalla ne rakennuspaikalle ilmastolliset ja geologiset tekijät huomioon ottaen.

SS-tyypit vaarallisten tuotantolaitosten suunnittelussa:

Topografinen tutkimus on tutkimus tulevien rakennusten topografisista ja geodeettisista olosuhteista. Luonnolliset ja teknogeeniset olosuhteet analysoidaan, ja tuloksista tulee perusta teollisuuslaitosten suunnittelulle, nimittäin laitteiden asettamiselle paikoilleen.

Topografiset ja geotekniset tutkimukset, mukaan lukien tiedonkeruu maaperätyypeistä, joita käytetään tulevien maarakenteiden perustaksi tai maanalaisen varastoinnin ympäristöksi. SS sisältää myös luonnollisten ja keinotekoisten maaperän ja rinteiden vakauden analysoinnin. Tämän seurauksena muodostetaan informatiivinen tausta perustusten projektin dokumentoinnin ja laitteiden sijoittamisen kehittämistä varten.

Ympäristötekniikan tutkimukset ovat kokoelma tietoa yrityksen alueen ympäristötilanteesta ja analyysi sen ympäristöystävällisyydestä. Analysoidaan myös tulevaisuuden yrityksen vaikutuksia ympäristöön. Yrityksen erityispiirteistä riippuen voidaan suorittaa mobilisaatiotöitä, kenttätyötä, laboratorio- ja / tai toimistotutkimuksia.

Hydrometeorologiset tekniset tutkimukset sisältävät tiedon keräämisen ilmastollisten olosuhteiden määrittämiseksi tulevalla rakennustyömaalla. Hydrologiaa ja meteorologiaa tutkitaan, hydrometeorologisia prosesseja tutkitaan, niiden muutoksia ennustetaan vuorovaikutuksessa uusien rakenteiden kanssa. Tutkimuksen tulosten perusteella on tarkoitus järjestää laitteita, teknisiä suojatoimenpiteitä haitallisilta luonnollisilta vaikutuksilta ja ympäristötoimenpiteitä kehitetään. Yksi hydrometeorologisen tutkimuksen tehtävistä on laskea veden mahdollinen tarjonta, jota suunnitellussa yrityksessä voidaan käyttää.

3. Suunnittelutyöt

Teollisuuslaitosten suunnittelu suunnitellaan kahdessa vaiheessa. Ensin kehitetään suunnitteludokumentaatio. Sitten, projektin tutkinnan ja kaikkien virheiden poistamisen jälkeen laaditaan suunnitteludokumentit.

Tämä kaksivaiheinen tekninen suunnittelu auttaa välttämään yksityiskohtaisten suunnitteluasiakirjojen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset virheiden varalta.

3.1. Projektin dokumentoinnin valmistelu:

 • tarjoavat tekniikoita, jotka vähentävät ylläpitokustannuksia;
 • tarjota laitokselle luotettavia ja tehokkaita laitteita;
 • yksinkertaista kaikkia menettelyjä niin paljon kuin mahdollista;
 • vähentää kaikkia tarpeettomia rakennuskustannuksia.

Projektin kehitysvaiheessa kehitetään teknisiä, rakennus- ja arkkitehtisuunnitteluratkaisuja syventämättä yksityiskohtia, ja suunnittelijat valitsevat laitteet ja verkot. Uuden / kunnostetun yrityksen johtamisen yleiset kysymykset otetaan huomioon, ja myös työturvallisuus tarjotaan. Arvio sisältyy projektin suunnitteluun. Kuvataan rakentamisen ja asennuksen hallinta.

Hankkeen kehitysvaiheessa luodaan perusta koko yrityksen tehokkuudelle. Laitteet valitaan optimaalisten hankinta-, asennus- ja ylläpitokustannusten perusteella. Projektiinsinöörien työn laatu vaikuttaa suoraan uuden tai kunnostetun yrityksen teknisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin. Siksi on erittäin tärkeää, että suunnittelutoimistolla on kokemusta vastaavien teollisuuslaitosten suunnittelusta ja mieluiten osallistua niiden avaimet käteen -rakentamiseen.

3.2. Suunnitteluasiakirjojen tarkastus:

Projektiasiakirjojen laatimisen jälkeen ne jätetään tutkittavaksi. Asiantuntijat päättävät, täyttävätkö suunnitteluvaatimukset hengen turvallisuuden, prosessien valmistettavuuden ja luotettavuuden, ympäristö- ja tekniikkajärjestelmien turvallisuuden vaatimukset, joiden kanssa suunnitellun yrityksen on oltava vuorovaikutuksessa.

3.3. Suunnitteluarvioiden laatiminen:

Rakennamme vaarallisia teollisuuslaitoksia käytettäväksi, siksi tiedämme, millaisten korkealaatuisten suunnitteluasiakirjojen pitäisi näyttää.

Asiantuntijoiden myönteisen päätöksen jälkeen asiakas pyytää rakennuslupaa ja projektisuunnittelija aloittaa suunnittelun arviointityöt.

Suunnittelupäätökset tarkistetaan huolellisesti, jotta rakennusurakoitsijoilla, jotka toteuttavat projektin “metalli- ja betonirakenteisena”, ei ole kysyttävää suunnittelijoiden ideoista.

On tärkeää ymmärtää projektidokumentaation ja projektidokumentaation välinen perustavanlaatuinen ero. Tosiasia on, että suunnitteluasiakirjat, kuten jo mainittiin, valmisteltiin pääasiassa tutkimusta varten. Se on suunniteltava siten, että asiantuntija voi arvioida suunnittelupäätöksiä turvallisuuden ja rakentavuuden kannalta ja varmistaa myös, että ne eivät ole ristiriidassa minkään säädöksen kanssa. Mutta rakennussuunnitteluasiakirjat luodaan rakentajille. Niiden tulisi sisältää yksityiskohtaiset ominaisuudet kaikista solmuista ja elementeistä, jotka on mainittu vain suunnitteludokumentaatiossa.

Siksi suunnittelija- ja arvioasiakirjat tulisi selittää yksityiskohtaisesti rakentajille ja asentajille sekä heidän esimiehilleen ja insinööreille projektin suorittamisesta. Näiden asiakirjojen tarkka sisältö riippuu rakennettujen tilojen tyypistä ja niiden osista.

4. Siirto asiakkaalle ja suunnittelijan tekninen valvonta

Suunnitellun esineen rakennuksen tekninen valvonta auttaa välttämään poikkeamia suunnittelussa ja tekemään tarvittaessa välittömiä muutoksia projektiin (näissä tapauksissa laatu on korkeampi, koska tekijät ovat tehneet niistä täydelliset tiedot). Suunnittelijan teknisen valvonnan tulisi suorittaa projektiinsinöörit, jotka ovat kehittäneet suunnitteludokumentaation ja suunnitteluarvioiden asiaankuuluvat osat pääprojektiinsinöörin ohjauksessa. Valvontatoimintaan sisältyy:

 • Ajoitetut vierailut yksityiskohtaisen dokumentoinnin kehittämiseksi ja projektien noudattamisen seuraamiseksi. Tulokset kirjataan kenttävalvontapäiväkirjaan.
 • Lisädokumentaation kehittäminen Master Builderin ja asiakkaan tarpeita varten.
 • Valikoivien kenttävierailujen avulla valvotaan rakennus- ja asennustöiden laatua.
 • Osallistuminen avaintoimintojen ja peitetyön hyväksymiseen.